STATEMENT CONCERNING FALSE NEWS ON PARTNERSHIP WITH “WALDEN BLOCK DOG COMPANY” OR “华登区块狗

ทาํ ให้โลกสนุกสนานข้ึนทีละเกม

ทาํ ให้โลกสนุกสนานข้ึนทีละเกม

  • แอค็ ชั่น
  • ผจญภัย
  • อาร์เคด
  • เกมไพ่
  • คาสโิน
  • งา่ ยๆ
  • สวมบทบาท
  • จาํ ลองสถานการณ์
  • กีฬา
  • ยุทธศาสตร์

Legend of Gods (西游外传-封神榜)

เทพและปีศาจรวมตัวกันในศึกแห่งโชคชะตาในเกมสวมบทบาท 3D แสนสวยงามพร้อมเสียงพากย์!

Legend Fantasy

สนุกกับแอ็คชั่น MMORPG สุดมันส์เกมใหม่ในโลกแฟนตาซี 3D อันน่าทึ่งที่การผจญภัยและเกียรติยศรอคุณอยู่!

Oddbods Turbo Run

วงิ่ Oddbods วงิ่ ! เกมวงิ่ ผจญภัยแสนประหลาดและน่าต่ืนเตน้ กับผองเพ่ือนทัง้เจด็ จากซีร่ียอ์ นิเมชั่นท่ีชนะมา แลว้ หลายรางวัล

Mahjong 3P (麻将3P)

เกมไพน่ กกระจอกอันดับ #1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจจะเป็นเกมท่ีน่าติน่ เตน้ ท่ีสุดดว้ ย ผูเ้ลน่ สามคน ความเส่ยี งสูง การเลน่ ท่ีรวดเร็ว

Lucky 13

ชนะเดิมพันกอ้ นโตกับเกมพัซเซิ่ลโป๊กเกอร์ไพ 13 ่ ใบแบบเร็วท่ีติดอันดับ 1 ในบรูไน กัมพูชา มาเก๊า สงิคโปร์ และเซาตูเมและปรินซิปี

Dragon Project

ควา้รางวัล People’s Choice award ถึงสองครัง้ Dragon Project คือเกมมือถือแอค็ ชั่นอาร์พีจีปราบมอน สเตอร์ท่ีมีฟีเจอร์ co-op แบบเรียลไทม์

SHIN MEGAMI TENSEI Liberation Dx2

ไตเต้ิลลา่ สุดจากซีร่ีย์ Megami Tensei ท่ีเป็นท่ีรัก รับบทเป็น Devil Downloader (Dx2) ท่ีสามารถ อัญเชิญและบังคับปีศาจได!

SEGA Pocket Club Manager

เกมอาร์พีจีจาํ ลองสโมสรฟุตบอลแบบเลน่ งา่ ยๆไดร้ับการสนับสนุนจาก Football Manager หน่ึงในซีร่ีย์ SakaTsuku อันเป็นท่ีนิยมและมีผลงานใหมต่ อ่ เน่ืองของ SEGA

Revolve8

สร้างโดยทีมดาวดังของ SEGA Revolve8 เป็นเกมแนววางแผนการรบแบบเรียลไทมร์ูปแบบใหมท่ ่ีนําเอาตัว ละครท่ีพวกเราคุน้ เคยมาพลิกโฉมแบบไมม่ ีใครเหมือน

Chain Chronicle (鎖鏈戰記)

Black Army ไดบ้ ุกรุก Yggdra! สูม้ันกลับดว้ ยกองทัพอาสาสมัครของเหลา่ อัศวนิ พอ่ มด นักบวช นักธนูและ ทหารในเกมอาร์พีจีปกป้องหอคอยอันน่าต่ืนเตน้ น้ี

Catch2

เกมไพย่ อดนิยม Big Two ในเวอร์ชั่นเลน่ สามคนแบบเรียลไทมท์ ่ียงิ่ ใหญแ่ ละเส่ยี งกวา่ เดิม ในเกมน้ีทักษะ สาํ คัญกวา่ ดวง

Sanguo Go (三国GO)/Egao Sanguo (恶搞三国)

สร้างประวัติศาสตร์กับเหลา่ ฮีโร่จากสามก๊กในเกมแนววางแผนการรบสุดฮาและบา้บอน้ี

Dreams of 3 Kingdoms (梦想三国)

Play Now

ทัง้สามก๊กกาํ ลังทาํ สงคราม! สร้างศกึ ในตาํ นานอีกครัง้บนเวบ็ เกมน้ีท่ีผสมผสานแนววางแผนการรบเขา้กับเกม สวมบทบาทจนเกิดเป็นการผจญภัยครัง้ยงิ่ ใหญ่

Street Fighter 3 Kingdoms (街机三国)

Play Now

ยอ้ นเวลากลับไปยังสมัยสามก๊กเพ่ือสูก้ับขุนศกึ ในประวัติศาสตร์และรวมอาณาจักรให้เป็นหน่ึงในเวบ็ เกมแนวแอ็ คชั่นอาร์พีจีน้ี!

Shining Force Classics

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Streets of Rage 2 Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Sonic The Hedgehog 4 Ep II

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

VectorMan Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Dynamite Headdy - Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Super Monkey Ball: Sakura Edition

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Sonic CD Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Gunstar Heroes Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Streets of Rage Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Sonic The Hedgehog 2 Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

ESWAT City Under Siege Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Decap Attack Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Beyond Oasis Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Space Harrier II Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Golden Axe Classics

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Ristar Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

The Revenge of Shinobi Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Virtua Tennis Challenge

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Sonic the Hedgehog™ Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Phantasy Star II Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Kid Chameleon Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Altered Beast Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Comix Zone Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Crazy Taxi Classic

สว่ นหน่ึงของ SEGA Forever คอลเลค็ ชั่นเกมคลาสสคิ ของ SEGA ท่ีเปิดให้เลน่ ฟรีและมีเพิม่ ข้ึนเร่ือยๆ

Crazy Taxi: Gazillionaire

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA & CS

Sonic Dash: Boom

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA

Sonic Dash

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA

Sonic Forces: Speed Battle

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA & CS

Disney Crossy Road, Development & Publishing

พัฒนาโดย Hipster Whale & Disney เผยแพร่์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโ้ ดย goGame

WWE Tap Mania, QA & CS Support

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA ดว้ ยความร่วมมือกับ WWE โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA & CS

War Pirates, Publishing

พัฒนาโดย SEGA เผยแพร่โดย goGame

Hello Kitty Fantasy Theater, Publishing

พัฒนาโดย SEGA ดว้ ยความร่วมมือกับ Sanrio เผยแพร่โดย goGame

Jin Online, Publishing

พัฒนาโดย Fujian Tianqing Digital เผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือกอ่ นรู้จักในนาม Mozense)

Zheng Tu (征途), Publishing

พัฒนาโดย Lager (雷爵王龍科技股份有限公司) เผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือกอ่ นรู้จักใน นาม Mozense)

Fantasia Sanguo (幻想三國), Publishing

พัฒนาโดย Guangzhou Youease Web Technology (广州游易网络科技) เผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือกอ่ นรู้จักในนาม Mozense)

Mahjong KO (麻将杀), Publishing

พัฒนาและเผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือกอ่ นรู้จักในนาม Mozense)

8-Card Poker, Publishing

พัฒนาและเผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือกอ่ นรู้จักในนาม Mozense)

Go Casino (开心赌场), Publishing

พัฒนาโดย Foxxgame Interactive Co., Ltd. (深圳火芯互动科技有限公司) เผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือกอ่ นรู้จักในนาม Mozense)

Pirate Crusaders, Publishing (Asia)

พัฒนาโดย Crimson Games เผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือกอ่ นรู้จักในนาม Mozense)

Tower Defense 3 Kingdoms (塔防三国), Publishing

พัฒนาโดย Upstream Game Limited (上游网络有限公司) เผยแพร่โดย goGame Malaysia (เม่ือ กอ่ นรู้จักในนาม Mozense)

Sanguo Go (三国GO)/Egao Sanguo (恶搞三国)

สร้างประวัติศาสตร์กับเหลา่ ฮีโร่จากสามก๊กในเกมแนววางแผนการรบสุดฮาและบา้บอน้ี

Sonic Forces: Speed Battle

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA & CS

Oddbods Turbo Run

วงิ่ Oddbods วงิ่ ! เกมวงิ่ ผจญภัยแสนประหลาดและน่าต่ืนเตน้ กับผองเพ่ือนทัง้เจด็ จากซีร่ียอ์ นิเมชั่นท่ีชนะมา แลว้ หลายรางวัล

Sonic Dash: Boom

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA

Sonic Dash

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA

Mahjong 3P (麻将3P)

เกมไพน่ กกระจอกอันดับ #1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจจะเป็นเกมท่ีน่าติน่ เตน้ ท่ีสุดดว้ ย ผูเ้ลน่ สามคน ความเส่ยี งสูง การเลน่ ท่ีรวดเร็ว

Catch2

เกมไพย่ อดนิยม Big Two ในเวอร์ชั่นเลน่ สามคนแบบเรียลไทมท์ ่ียงิ่ ใหญแ่ ละเส่ยี งกวา่ เดิม ในเกมน้ีทักษะ สาํ คัญกวา่ ดวง

Lucky 13

ชนะเดิมพันกอ้ นโตกับเกมพัซเซิ่ลโป๊กเกอร์ไพ 13 ่ ใบแบบเร็วท่ีติดอันดับ 1 ในบรูไน กัมพูชา มาเก๊า สงิคโปร์ และเซาตูเมและปรินซิปี

Dragon Project

ควา้รางวัล People’s Choice award ถึงสองครัง้ Dragon Project คือเกมมือถือแอค็ ชั่นอาร์พีจีปราบมอน สเตอร์ท่ีมีฟีเจอร์ co-op แบบเรียลไทม์

SHIN MEGAMI TENSEI Liberation Dx2

ไตเต้ิลลา่ สุดจากซีร่ีย์ Megami Tensei ท่ีเป็นท่ีรัก รับบทเป็น Devil Downloader (Dx2) ท่ีสามารถ อัญเชิญและบังคับปีศาจได!

Chain Chronicle

Black Army ไดบ้ ุกรุก Yggdra! สูม้ันกลับดว้ ยกองทัพอาสาสมัครของเหลา่ อัศวนิ พอ่ มด นักบวช นักธนูและ ทหารในเกมอาร์พีจีปกป้องหอคอยอันน่าต่ืนเตน้ น้ี

Dreams of 3 Kingdoms (梦想三国)

Play Now

ทัง้สามก๊กกาํ ลังทาํ สงคราม! สร้างศกึ ในตาํ นานอีกครัง้บนเวบ็ เกมน้ีท่ีผสมผสานแนววางแผนการรบเขา้กับเกม สวมบทบาทจนเกิดเป็นการผจญภัยครัง้ยงิ่ ใหญ่

Street Fighter 3 Kingdoms (街机三国)

Play Now

ยอ้ นเวลากลับไปยังสมัยสามก๊กเพ่ือสูก้ับขุนศกึ ในประวัติศาสตร์และรวมอาณาจักรให้เป็นหน่ึงในเวบ็ เกมแนวแอ็ คชั่นอาร์พีจีน้ี!

Crazy Taxi: Gazillionaire

พัฒนาและเผยแพร่โดย SEGA โดย goGame ให้การสนับสนุนดา้น QA & CS

SEGA Pocket Club Manager

เกมอาร์พีจีจาํ ลองสโมสรฟุตบอลแบบเลน่ งา่ ยๆไดร้ับการสนับสนุนจาก Football Manager หน่ึงในซีร่ีย์ SakaTsuku อันเป็นท่ีนิยมและมีผลงานใหมต่ อ่ เน่ืองของ SEGA

Revolve8

สร้างโดยทีมดาวดังของ SEGA Revolve8 เป็นเกมแนววางแผนการรบแบบเรียลไทมร์ูปแบบใหมท่ ่ีนําเอาตัว ละครท่ีพวกเราคุน้ เคยมาพลิกโฉมแบบไมม่ ีใครเหมือน